مقالات Journal of Economic Geology، دوره 14، شماره 3