دوفصلنامه تاریخ اسلام در آیینه اندیشه

Islamic history in the mirror of thought

دوفصلنامه تاریخ اسلام در آیینه اندیشه توسط جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این مجله در حوزه های مرتبط با تاریخ اسلام مقاله می پذیرد.