نشریه پرستاری علوم مغز و اعصاب

Journal of Neurosciences & Neurological Nursing

با عنایت خداوند تبارک و تعالی، به منظور ارتقای پرستاری حرفه ای به خصوص پرستاری مغزو اعصاب، انجمن علمی پرستاری ایران اقدام به چاپ مجله پرستاری علوم مغزو اعصاب نمود تا بدین طریق نیاز جامعه پرستاری و پرستاری مغزو اعصاب را مرتفع نماید.

مجله پرستاری علوم مغزو اعصاب ، مقالات مرتبط با پرستاری علوم مغزو اعصاب ، توانبخشی مغز و اعصاب ، آموزش پرستاری مغزو اعصاب ، خدمات پرستاری مغزو اعصاب در موقعیتهای حاد ، خدمات پرستاری مغزو اعصاب در موقعیتهای کوتاه مدت، خدمات پرستاری مغزو اعصاب در موقعیتهای مزمن و طویل المدت، خدمات پرستاری توانبخشی مغزو اعصاب مبتنی بر جامعه و سایر مقالات مرتبط را به چاپ می‌رساند. امید است این اقدام مورد قبول ایزد منان و کلیه همکاران گرامی قرار گیرد.