مقالات Computational Algorithms and Numerical Dimensions، دوره 1، شماره 3