مقالات Journal of Solid and Fluid Mechanics ، دوره 12، شماره 5

publish: 1 February 2023 - view: 31