Senior Defense: بهبود بهره وری در رایانش ابری با استفاده از مدیریت منابع ابری میتنی بر منطق فازی

بهبود بهره وری در رایانش ابری با استفاده از مدیریت منابع ابری میتنی بر منطق فازی روز یکشنبه، 9 بهمن، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آل طه در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Software

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آل طه
بهبود بهره وری در رایانش ابری با استفاده از مدیریت منابع ابری میتنی بر منطق فازی
معرفی سخنرانان: دانشجو: لیلا رضائی جهانگرد استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا شیرمرز اساتید داور: آقای دکتر علی اکبر صدری و آقای دکتر شاهین قربانی زاده شیرازی
درج در سایت: 9 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 363 بار