مجله علمی – تخصصی علوم اعصاب زانا

Journal of Neuroscience Zana

مجله علوم اعصاب زانا یک مجله علمی - تخصصی است که تمامی جنبه‌های علوم اعصاب را پوشش می‌دهد و در سال ۱۴۰۱ توسط آکادمی نوروساینس(علوم اعصاب) زانا، تاسیس شد و تحت حمایت دبیرخانه نشریات دانشجویی انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی منتشر می‌شود.

سردبیر و مدیر مسئول مجله:

 • حسن طاهری (دانشجوی نمونه کشور در سال ۱۴۰۱ و فارغ التحصیل رشته روان‌شناسی)

نحوه انتخاب مقالات:

 • مجله علوم اعصاب زانا مقالات خود را بر پایه peer review انتخاب می‌کند.

هدف انتشار مجله:

 • ارتقای دانش علوم اعصاب در ایران
 • تشویق تبادل آرای صاحب نظران و کمک به پژوهش و آموزش در علوم اعصاب

مخاطبان مجله:

 • دانشجویان، اساتید، پزشکان، روان‌پزشکان، روان‌شناسان و متخصصین حوزه‌های مختلف علوم اعصاب، علوم شناختی، روان‌شناسی، هوش مصنوعی و سایر حوزه‌های مرتبط می‌باشند.


سرفصل‌ها و حوزه‌های پذیرش مقاله:

 • علوم اعصاب، علوم اعصاب شناختی، علوم شناختی، روان­‌شناسی شناختی، روان‌شناسی بالینی، مدل‌سازی شناختی، پردازش سیگنال، تصویربرداری مغز، آموزش و پرورش، بازتوانی شناختی، فلسفه ذهن، زبان‌شناسی شناختی، هوش مصنوعی، بازاریابی عصبی و سایر حوزه‌های مرتبط می‌باشد.

Journal of Neuroscience Zana is a scientific-specialized journal that covers all aspects of neuroscience and was founded in 2023 by the Zana Neuroscience Academy and is published under the support of the Secretariat of Student Publications of Scientific Associations of the University of Mohaghegh Ardabili.

The editor and responsible manager of the magazine:

 • Hasan Taheri (The best student in Iran in 2023 and graduated in psychology)


How to choose articles:

 • Journal of Neuroscience Zana selects its articles based on peer review.


The purpose of publishing the magazine:

 • Promotion of neuroscience knowledge in Iran
 • Encouraging the exchange of opinions of experts and helping research and education in neuroscience


The audience of the magazine:

 • students, professors, doctors, psychiatrists, psychologists, and experts in various fields of neuroscience, cognitive science, psychology, artificial intelligence, and other related fields.

 

Titles and fields of article acceptance:

 • Neuroscience, cognitive neuroscience, cognitive science, cognitive psychology, clinical psychology, cognitive modeling, signal processing, brain imaging, education, cognitive rehabilitation, philosophy of mind, cognitive linguistics, artificial intelligence, neuromarketing, and other related fields.