Senior Defense: مدلسازی مکانی عوامل تاثیرگذار بر خسارت سیلاب بهار ۹۸ بر اراضی زراعی با استفاده از تصاویر سنتینل ۲ (شهرستان روانسر)

Spatial Modeling of Factors Affecting Flood Damage in Spring 2019 on Croplands Using Sentinel 2 Images (Ravansar County)

مدلسازی مکانی عوامل تاثیرگذار بر خسارت سیلاب بهار ۹۸ بر اراضی زراعی با استفاده از تصاویر سنتینل ۲ (شهرستان روانسر) روز سه شنبه، 5 اردیبهشت، 1402 توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: General Engineering

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه
سیل یکی از بلایای طبیعی جدی است که می تواند خسارات قابل توجهی به محصولات زراعی و سازه های ساخت بشر وارد کند. پس از وقوع سیل اغلب نیاز به دانستن میزان خسارات برای برنامه ریزی ضروری است. ایران به عنوان یکی از چند کشور حادثه خیز جهان، هرساله شاهد وقوع سیلاب های متعددی در مناطق مختلف کشور است. یکی از گسترده ترین سیلاب های اخیر در بهار ۱۳۹۸ در کشور رخ داد و بر پهنه زراعی و زیستی شهرستان روانسر به عنوان یکی از قطب های کشاورزی در استان کرمانشاه تاثیر گذاشت. در این تحقیق با استفاده از تصاویر اپتیکی ماهواره ی سنتینل ۲ قبل و بعد از سیلاب ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ پهنه آب تشخیص و پس از تفریق از پهنه رودخانه قبل از سیلاب، محدوده خالص سیلاب تشخیص داده شد. سپس از روش ماشین بردار پشتیبان و نمونه های کاربری اراضی سازمان منابع طبیعی، کاربری اراضی دیم و آبی با دقت ۱۰ متر استخراج گردید. پس از همپوشانی پهنه سیلاب و اراضی زراعی میزان خسارت به تفکیک دیم و آبی بر اساس مرز دهستان ها مشخص شد. شهرستان روانسر با توجه نتایج تشخیص کاربری روش ماشین بردار پشتیبان، دارای ۴۸۵۱۹ هکتار اراضی زراعی است که ۳۳۴۷۴ هکتار اراضی دیم و ۱۵۰۴۵ هکتار اراضی آبی هستند. نتایج بیانگر از این بودندکه حجم سیلاب بهار ۹۸ برابر ۱۰۹۷۹ میلیون مترمکعب بوده است که ۱۷۵ هکتار اراضی دیم و ۴۰۰ هکتار اراضی آبی شهرستان روانسر آسیب جدی دیده اند. حجم سیلاب ۲۸۰۰ برابر بیشتر از شرایط متعارف حجم آب های سطحی شهرستان روانسر دیده می شود. بیشترین میزان خسارت در بخش مرکزی به مساحت ۴۰۰ هکتار است. در بخش زراعت دیم و آبی بیشترین میزان خسارت به ترتیب برابر ۹۳ هکتار و ۳۰۵ هکتار در دهستان حسن آباد ثبت شده است. با استفاده از پارامترهای ژئوهیدرولوژیک ارتفاع، شیب، فاصله اقلیدوسی از رودخانه، شاخص TWI و شاخص TPI مدلسازی رخداد سیلاب ارزیابی گردید. با توجه به اینکه مقدار ضریب R۲ برای مدل منطق فازی و همپوشانی وزنی سفارشی به ترتیب ۳۶.۳۴ و ۴۳.۷۷ محاسبه شده است، مدل OWA توان برآورد و تخمینی جهت پتانسیل سنجی سیلاب های محتمل را دارد.
معرفی سخنرانان: ارائه کننده : امیر مهرپور استاد راهنما : دکتر حمید رحیمی استاد مشاور : دکتر محمد عباسی داورا :دکتر بهزاد میلادی ، دکتر زهره شیخ حسینی
درج در سایت: 4 اردیبهشت 1402 - تعداد مشاهده 189 بار