فصلنامه کنکاشی نوین در تعلیم و تربیت

Journal of Academic Inquiry in Education

فصلنامه کنکاشی نوین در تعلیم و تربیت در تاریخ ۱۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت نمود. این فصلنامه چهار بار در سال منتشر می شود و تحت مالکیت دانشگاه لرستان و مدیریت گروه علوم تربیتی است.