Senior Defense: ارزیابی ریسک های HSE در پروژه های احداث خط لوله نفت و گاز با رویکرد FMEA _ AHP فازی

Evaluating HSE risks in oil and gas pipeline construction projects with a fuzzy AHP_FMEA approach

ارزیابی ریسک های HSE در پروژه های احداث خط لوله نفت و گاز با رویکرد FMEA _ AHP فازی روز یکشنبه، 5 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Petroleum and Fuel Technology

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
حوادث ناشی از کار، صدمات جبران ناپذیری را به سرمایه ملی وارد می کند و لازم است جهت حفظ و صیانت نیروی انسانی و کاهش حوادث، یکسری اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع لحاظ گردد.. حمل و نقل نفت خام، گاز و محصولات آن به روش های مختلفی انجام می شود که از این میان بیشترین سهم انتقال بر عهده لوله های انتقال است. پروژه های خط انتقال گاز همواره از جمله پروژ ههایی با خطرپذیری زیاد از لحاظ زیست محیطی بوده است؛ بنابراین بررسی و کاهش ریسک های پروژه امری حیاتی و لازم برای تیم اجرایی است. هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی ریسک های زیستمحیطی پروژه خط انتقال گاز در استان اهواز است. مواد وروش کار: بدین منظور ابتدا پروژه به فعالیت های مختلف برای کوچک کردن مسئله تقسیم شد و به روش دلفی ریسک های پروژه شناسایی و سپس با استفاده از روش FMEA ریسک های پروژه از نظر خطرپذیری رتبهبندی شد .همچنین به منظور پایش روش FMEA از روش AHP استفاده شده است. بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل این دو روش نشان داده که ریسک های مربوط به فعالیت حفاری و لوله گذاری، تخریب زمین های کشاورزی و بستر رودخانه ها، آلودگی صوتی، آلایندگی ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین و همچنین فعالیت تقلیل فشار در ایستگاه در اولویت ریسکهای پروژه قرار دارند. سپس دو روش بالا را با هم تلفیق کرده و به روش AHP-FMEA فازی مورد برسی و رتبه بندی قرار می گیرد. نتیجه گیری: به جهت جلوگیری از مخاطرات و حوادث در اجرای عملیات، نسبت به اجرای پروژه مستندسازی و تدوین سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست اقدام شد، تا با به کارگیری این سیستم خطرات ناشی از کار برای کارکنان، محیط زیست، وسایل، تجهیزات و اموال و داراییهای سازمانی کاهش یابد .با توجه به وجود ریسک های غیرقابل قبول و نرخ بالای بروز حوادث در پروژه تعمیرات اساسی خطوط لوله گاز،می توان با بکارگیری اقدامات کنترلی مناسب به سطح قابل قبول ریسک رسید که نشان دهنده مفید و کارا بودن روش AHP- FMEAفازی می باشد. کلمات کلیدی: ارزیابی ریسک، خط انتقال گاز، تحلیل حالات خرابی و شکست، حفاظت از زیرساخت، بهداشت و محیط زیست،
معرفی سخنرانان: نگارنده: استاد راهنما: جناب آقای دکتر رضا صفری نژاد استاد مشاور: جناب آقای دکتر پیام فرهادی استاد داور: دکتر توکلیان
درج در سایت: 23 مرداد 1402 - تعداد مشاهده 385 بار