Senior Defense: شبیه سازی تعامل انسان و خودروی خودران با استفاده از تکنیک های یادگیری تقلیدی

Simulation of human-vehicle interaction using imitation learning techniques

شبیه سازی تعامل انسان و خودروی خودران با استفاده از تکنیک های یادگیری تقلیدی روز سه شنبه، 7 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Engineering and Technology

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
این مقاله روشی را برای ایجاد سیاست های تعامل انسان و ربات در محیط هایی ارائه می کند که چندوجهی بودن، به عنوان مثال، امکان چندین آینده بسیار متمایز، نقش مهمی در تصمیم گیری دارد. پیش بینی مسیرهای دقیق آینده چندین عامل برای سیستم های مستقل ضروری است، اما به دلیل تعامل پیچیده بین عامل ها و عدم قطعیت در رفتار آینده هر عامل، چالش برانگیز است. یادگیری مستقیم این توزیع ها با پیشرفت های اخیر در تئوری رمزگذارهای خودکار متغیر شرطی (CVAE) امکان پذیر می شود، که به موجب آن توزیع های کنش را به طور همزمان مشروط به تاریخچه تعامل فعلی، و همچنین اقدامات ربات آتی نامزد به منظور در نظر گرفتن پویایی پاسخ می آموزیم. پیش بینی مسیرهای چندعاملی مستلزم مدل سازی دو بعد کلیدی است: (۱) بعد زمانی، جایی که ما تاثیر حالت های عامل گذشته را بر وضعیت های آینده مدل می کنیم. (۲) بعد اجتماعی، جایی که ما مدل می کنیم که چگونه وضعیت هر عامل بر دیگران تاثیر می گذارد. ما یک Transformer جدید به نام AgentFormer پیشنهاد می کنیم که به طور همزمان ابعاد زمانی و اجتماعی را مدل می کند. روشی که به حالت یک عامل در یک زمان اجازه می دهد مستقیما بر وضعیت عامل دیگر در زمان آینده تاثیر بگذارد. این مدل با مسطح کردن ویژگی های مسیر در طول زمان و عوامل، از نمایش دنباله ای از مسیرهای چند عاملی استفاده می کند. واژگان کلیدی: خودروهای خودمختار، خودروهای خودران، خودروهای بدون راننده، یادگیری تقلیدی، ترنسفورمرها، هوش مصنوعی، شبیه سازی
معرفی سخنرانان: نگارنده: مهسا رئیسی استاد راهنما: دکتر امین کشاورزی استاد مشاور: مهندس محمدایمان جم نژاد استاد داور: دکتر محمدصادق بشکاری
درج در سایت: 4 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 130 بار