خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 436
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 665
رتبه علمی در کل کشور: 384
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 28
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

گزارش زنبور پارازیتوئید Praon gallicum (Hym.: Braconidae, Aphidiinae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) نوشته شهلا باقری متینارزیابی ترکیب پذیری لاینهای ذرت استخراجی از ژرم پلاسم سیمیت در تلاقی با لاین های مناطق معتدله نوشته شراره فارغیمدیریت تلفیقی علف های هرز با استفاده از فاصله ردیف، علف کش و کولتیواتور در ذرت دانه ای در منطقه کرمانشاه نوشته فرهاد صادقیاثر سطح ایستابی کم عمق بر تامین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم نوشته شهریار ساسانیتاثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب زمینی رقم ‘مارفونا’ در کرمانشاه نوشته عیسی ارجی و محمد گردکانهتاثیر کاربرد مزرعه ای عصاره های تلخه (.Acroptilon repens L)، ماشک (.Vicia sativa L) و چاودار (.Secale cereale L) بر کنترل علف های هرز مزرعه لوبیا سبز (.Phaseolus vulgaris L) نوشته مژگان ویسیبررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم جدید گندم نوشته شهریار ساسانیتاثیر مدیریت مراتع بر تغییرات کربن آلی خاک و خاکدانه ها در چهار منطقه استان کرمانشاه نوشته محمد قیطوری و مسیب حشمتی و یحیی پرویزیبررسی امکان پهنه بندی غنای گونه های علفی و خشبی کف جنگل به روش زمین آمار در جنگل های زاگرس مطالعه موردی: جنگل قلاجه در استان کرمانشاه نوشته علی اصغر زهره وندیتهیه نقشه شماره منحنی رواناب و بررسی دقت آن توسط مدل هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه ناودار گیلان غرب) نوشته همایون حصادیارزیابی تاثیر عملیات مکانیکی آبخیزداری بر کاهش سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز حاجی آباد) نوشته همایون حصادیبررسی وضعیت بیابان زایی با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی (مطالعه موردی: دشت گندمبان، قصر شیرین) نوشته مسیب حشمتیبررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی عنصر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی کلزا در شرایط آب و هوایی کرمانشاه نوشته شهریار ساسانیارزیابی قارچکش بیولوژیکی رویین۱ در مدیریت بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند نوشته مهیار شیخ الاسلامیبررسی اثرات نیتروژن و تنش خشکی بر اجزای عمل کرد ، عمل کرد و کیفیت دانه نوشته علی جلیلیان و علی شیرخانیارزیابی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه در اکسشن های گونه Festuca arundinacea در شرایط دیم استان کرمانشاه نوشته هوشمند صفریتاثیر سطوح مختلف آبیاری بر جذب تشعشع، کارایی مصرف نور و وزن خشک سه رقم ذرت نوشته علی شیرخانیتاثیر مصرف یکساله ورمی کمپوست بر عملکرد و کیفیت چغندرقند و ارزیابی اقتصادی آن نوشته فردین حامدی و عادل نعمتی و مهیار شیخ الاسلامیالگوی توزیع زمانی بارش در استان کرمانشاه نوشته رامین بیدلارزیابی مقاومت به خشکی عمل کرد علوفه ژنوتیپ های گونه Elymus hispidus نوشته هوشمند صفری

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

طرح ایجاد و توسعه حوزه عمران روستایی ده شیخ واقع در استان کرمانشاهان شهرستان پاوه بخش ثلاث باباجانی (1354)گزارش انجام بازدید آموزشی (1364)گزارش پژوهشی ایستگاه تحقیقات دیم سرارود ‮‭72 - 73‬ مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه (1374)شرحی بر ضرورت یکپارچه سازی اراضی بانضمام پیش نویس واحده جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ()گزارش پژوهشی غلات آبی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سال زراعی ‮‭73‬ (1374)گزارش نهایی: تعیین میزان و روش مصرف کود فسفره در زراعت گندم دیم (1375)گندم و اهمیت آن (1371)گزارش نهایی تعیین نیاز غذایی گندم دیم در سطوح بالای کودی (1372)برنامه کار سال ‮‭1372‬ مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه (1371)گزارش نهایی طرح تحقیقی ترویجی تعیین نیاز غذایی ذرت ‮‭704‬ در مناطق کشت ذرت استان باختران (1371)گزارش نهایی طرح تحقیقی ترویجی تعیین مناسب ترین تاریخ کشت رقم دیررس ذرت ‮‭704‬ (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی کرمانشاه (1372)گزارش پژوهشی (غلات) سال ‮‭1371‬ ایستگاه تحقیقات دیم سراورد (1372)گزارش نهایی: بررسی و تعیین نیاز غذایی عدس دیم (1375)گزارش نهایی: آبیاری تکمیلی و تعیین نیاز غذایی در زراعت نخود دیم (1375)گزارش نهایی: طرح بررسی مینوز برگ غلات در زراعتهای گندم دیم و علل طغیان آن در سالهای ‮‭1369‬ الی ‮‭1371‬در استان کرمانشاه (1375)گزارش پژوهشی بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی سال ‮‭1373‬ (1375)گزارش نهایی بررسی مناسبترین تراکم بذری و تاریخ کاشت بر عملکرد نخود بیونیج در شرایط دیم (1376)گزارش نهایی تهیه مواد ژنتیکی جهت اصلاح آفتابگردان به منظور ایجاد ارقام متحمل به خشکی سال ‮‭1375‬ (1376)گزارش پژوهشی: بررسی نسلهای درحال تفکیک نخود زمستانه در نسل ‭F4‬ (1376)گزارش پژوهشی: آزمایش بین المللی لاینها و ارقام عدس بذر درشت و ریز بهاره (1376)گزارش پژوهشی: بررسی اثرات خیساندن بذور در محلولهای مختلف و آب بر عملکرد گندم نان در شرایط دیم (1376)گزارش پژوهشی: بررسی لاینهای عدس بذر ریز و بذر درشت در آزمایشات مقایسه عملکرد A (1376)گزارش نهایی: بررسی لاینها و ارقام گندم دوروم در آزمایشات مقایسه عملکرد و مشاهده ای بین المللی (1376)گزارش نهایی: بررسی در آزمایش بین المللی خزانه بیماری برق زدگی نخود (1376)گزارش نهایی: تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد و تعیین همبستگی صفات در لاینهای گندم دوروم تحت شرایط دیم (1376)گزارش نهایی طرحهای حبوبات سال زراعی ‮‭75 - 76‬ (1376)گزارش نهایی: بررسی آستانه زیان اقتصادی سن گندم در اراضی گندم دیم استان کرمانشاه در سالهای ‮‭1372 - 74‬ (1376)گزارش نهایی طرح: تاثیر سطوح مختلف ازت بر عملکرد و جذب سایر عناصر ‭( N‬،P،‭K ) ‬در ارقام امید بخش گندم دیم (1376)گزارش نهایی: کالیبراسیون فسفردر زراعت چغندرقند (1376)