Senior Defense: نمود گفتمان قدرت فوکو در تن یافتگی های مارینا آبراموویچ و مونا حاتوم

نمود گفتمان قدرت فوکو در تن یافتگی های مارینا آبراموویچ و مونا حاتوم روز چهارشنبه، 8 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Arts and Humanities

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی هنر شیراز
با ظهور تفکر جدید و فرو پاشی تفکر سنتی، ما شاهد مرگ ابژه های بیرونی و تولد واژه های عینیت یافته ایم. چیزی که به بدن ها، فرصت تکثیر و باز نگر ی واژگون کننده را، فراتر از یک چارچوب دو گانه می بخشد. فوکو با در نظر گرفتن شکل جدیدی از قدرت، آن را موضعی، مویرگ وار و درهم تنیده می داند و مرز و سطح بدن ها را، امری که به طور سیاسی ساخته می شود. موقعیت هایی که در مرزهای اقتصادی زندگی انضباطی قرار گرفته است و ساختار های قانونی و منع کننده، مبارزه های انتقادی این اقتصاد را فراهم می آورد. او با امکان های سیاسی حاصل از این نقد، چگونگی دسته بندی های هویت و جنسیتی را که بر اساس توصیفات نظر ی زیسته می شود؛ در اشکال جدید ی از سیاست پدیدار می کند. این پژوهش به چگونگی تبین گفتمان قدرت در هنر تنانه پرداخته است و چگونگی دریافت و چیستی ماهیت دانش تنانه را با روشی توصیفی و تحلیلی، بررسی نموده است. جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتاب خانه ای، فیلم و پایگاه های اینترنتی معتبر میسر شده است. نخست با مباحث نظری شروع شده ، اما در بخش تحلیل به مسایل اجتماعی ایجادکننده و به دست آمده، توجه بیشتر ی نشان داده است. از مهم ترین دستاورد های آن، درک این مساله است که نظام های مدرن و اشکال نو ظهور سیاست، بر مسایل محوری نظریه ی اجتماعی و سیاسی، نظیر دموکراسی، آزادی، برابری، عدالت، نژاد، جنسیت و هویت تاثیر می گذارند. در نتیجه افراد می توانند بر اساس تجربیات زیسته ی خود، به تولید و درک آثار هنری بپردازند و با دنیا ها ی زیسته ی دیگران آشنا شوند. گونه ای درهم آمیختگی، که میان پرسپکتیو های متفاوت شکل می گیرد و فیزیکی ترین شکل حضور انسان را به گامی در مسیر آگاهی بدل می-کند، عرصه ای شاید، برای نزدیک تر شدن آزادی آیند گان
معرفی سخنرانان: گردآورنده : سرکار خانم فریده هوشیار استادراهنما: دکتر علی اکبرجهانگرد اساتیدداور: جناب آقای شهریاراسدی ، سرکار خانم مطهر فرخی
درج در سایت: 5 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 151 بار