مقالات Naja Human Resources QUARTERLY، دوره 15، شماره 66