Speech: مقایسه روش های پایش خوردگی آرماتور در ایران

Comparison of concrete reinforcement corrosion monitoring methods in Iran

مقایسه روش های پایش خوردگی آرماتور در ایران روز یکشنبه، 12 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: General Engineering

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
آسیب دیدگی بتن در اثر خوردگی فولاد مدفون در بتن آرمه یکی از رایج ترین انواع خرابی های بتن است. از آنجا که بسیاری از سازه های دریایی، نیروگاه ها و ...، بتنی است، لذا مساله بررسی خوردگی فولاد در بتن بسیار حائز اهمیت است. این پدیده معمولا همراه با انبساط، ترک خوردگی (معمولا در امتداد آرماتورها) و نهایتا بیرون پریدگی پوشش بتن روی میلگردها همراه است. به علاوه آسیب دیدگی سازه ای ناشی از کاهش چسبندگی بین فولاد و بتن و کاهش سطح مقطع میلگردها نیز محتمل است. مهندسین برای ارزیابی شرایط سازه ای در بازه زمانی نگهداری یا تعمیر در جستجوی تکنیک های نوین هستند. این تکنیک ها بایستی قادر به شناسایی دلایل کاهش مقاومت و دوام سازه باشد و مانع از تبدیل شدن آن به معضلات جدی برای سازه شود. در این تحقیق ضمن ساخت نمونه های بتنی یکسان، نسبت به ایجاد شرایط خوردگی تسریع شده و بررسی انواع روش های پایش خوردگی آرماتورها در سازه های بتن مسلح شامل آزمون های نیم سلول، امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون که در کشور رایج است، از نظر میزان دقت و عملکرد، صرفه اقتصادی، زمان مورد نیاز جهت انجام پایش (سرعت روش پایش)، مخرب یا غیرمخرب بودن روش پایش، سهولت روش پایش و تعیین سرعت خوردگی مورد اقدام شد. بررسی روش های پایش خوردگی مورد استفاده در این پژوهش نشان داد با توجه به روش انتخابی می توان اطلاعات مختلفی را از وضعیت خوردگی آرماتورها بدست آورد. بر این اساس مشخص گردید روش پتانسیل نیم سلول تنها احتمال رخداد خوردگی در آرماتور را در دامنه گسترده ای بیان می کند در حالی که روش امپدانس الکتروشیمیایی با استفاده از مدار معادل های الکتریکی توانایی بررسی مکانیزم های خوردگی را بیان می کند. از سوی دیگر روش های امپدانس الکتروشیمیایی و اندازه گیری پتانسیل نیم سلول اطلاعاتی در خصوص سرعت واکنش های شیمیایی ارائه نمی دهند در حالی که در روش پلاریزاسیون اطلاعات کمی واکنش های خوردگی قابل اندازه گیری می باشد. لذا به طور کلی می توان بیان نمود که انتخاب روش مناسب پایش خوردگی آرماتورهای بتنی مستلزم شناسایی پارامترهای مورد نیاز جهت بررسی و همچنین شرایط محیطی سازه مورد بررسی می باشد. واژگان کلیدی: سازه های بتن مسلح ، خوردگی آرماتور، پایش خوردگی
معرفی سخنرانان: نگارنده: مهدی عرفانی استاد راهنما: جناب آقای دکتر مسعود رضائی منفرد استاد مشاور: جناب آقای دکتر داوود قائدیان استاد داور: جناب آقای دکتر علیرضا قاسمی
درج در سایت: 11 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 125 بار