مقالات Iranian Journal of University Studies، دوره 1، شماره 2