Senior Defense: عوامل و شناسایی سیر تحولات زیباشناسی فرم و رنگ در منظره سازی کتاب فارسی اول و دوم دوره دبستان

Factors and identification of the evolution of the aesthetics of form and color in the landscaping of Persian books of the first and second grade of elementary school

عوامل و شناسایی سیر تحولات زیباشناسی فرم و رنگ در منظره سازی کتاب فارسی اول و دوم دوره دبستان روز شنبه، 18 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Visual Arts

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی هنر شیراز
»زیباشناختی» نگرشی است که طبق آن، تجربه زیباشناختی، مستلزم یا حتی مترادف با اتخاذ یک حالت ویژه ذهنی و ارادی نسبت به یک شیء یا رویداد مصنوعی یا طبیعی است. یکی از کاربردهای زیبایی شناسی در تصویر سازی است. هنر تصویرسازی از شاخه هنر های کاربردی می باشد که تصویرگر برای بیان ایده ها و ادراک خود از عناصر تجسمی به بهترین نحو سود می جوید. فرم و رنگ از عناصری است که در تصویرسازی، مولفه های زیبایی شناسی به حساب می آید که بهره گیری از آن در کتاب ها اهمیت زیادی دارد. در این بین کتاب درسی از مهم ترین و پر کاربرد ترین رسانه های آموزشی است که در نظام های آموزش و پرورش کشور های جهان مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی جلد کتاب به عنوان یکی از عوامل مهم در سرعت بخشیدن و موثر واقع شدن اطلاعات بر مخاطبین آن استفاده می شود. در این بین باید بیان کرد که با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه طراحی جلد کتاب در جامعه و نقش به سزای آن در ترویج فرهنگ و آموزش به دانش آموزان نوپا، به این امر توجه زیادی در کشور ما نمی شود. عدم استفاده مناسب از این جنبه مهم هنر گرافیک، باعث می شود که کتاب و در نتیجه ترویج اندیشه پدید آورنده آن در جامعه دانش آموزان به خوبی صورت نگیرد. هدف اصلی این پژوهش جستجوی عوامل و شناسایی بر طراحی زیباشناسی فرم و رنگ در منظره سازی کتاب فارسی اول و دوم دوره دبستان است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و ابزار مقالات، کتب و مجلات است. این پژوهش در تلاش به پاسخ به این سوال است که چه عواملی در سیر تحولات زیباشناسی فرم و رنگ در منظره سازی کتاب فارسی اول و دوم دوره دبستان تاثیر گذار است؟ از دستاورد های پژوهش این است که فرم و رنگ در استفاده از کتاب فارسی اول و دوم به این صورت است که مواردی چون اصل روح طبیعت گرا، اصل پرورش حواس، اصل خلاقیت، اصل توجه به خیر و نیکی، اصل توجه به زیبایی های جهان آفرینش، اصل بهره گیری از هنر و اصل تقویت عواطف در کتاب ها استفاده شده است.
معرفی سخنرانان: گردآورنده: فاطمه ثابت قدم استاد راهنما: دکتر بهنام جلالی جعفری استادان داور: دکتر علی اکبر جهانگرد- استاد شهریار اسدی
درج در سایت: 16 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 169 بار