Senior Defense: بررسی تاثیر کنترل داخلی بر عملکرد کارکنان با نقش ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری (مطالعه موردی شهرداری شیراز)

Investigating the effect of internal control on employee performance with the role of accounting information system features (case study of Shiraz Municipality)

بررسی تاثیر کنترل داخلی بر عملکرد کارکنان با نقش ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری (مطالعه موردی شهرداری شیراز) روز دوشنبه، 27 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Accounting

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کنترل داخلی بر عملکرد کارکنان با نقش ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری در شهرداری شیراز بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شهرداری شیراز تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی تایید شد و توسط کارشناسان و اساتید مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که نشان می دهد ضریب آلفای پرسشنامه بیش از آن است که پایایی مناسبی داشته باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون خطی و گام به گام در ۹۵ درصد نشان داد که بین سیستم اطلاعات حسابداری با کنترل داخلی و عملکرد کارکنان و کنترل داخلی با عملکرد کارکنان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. بنابراین مشخص شد که سیستم اطلاعات حسابداری تاثیر معناداری بر رابطه بین کنترل داخلی با عملکرد کارکنان دارد. همچنین برای آزمون مدل مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و یافته ها نشان داد که مدل دارای برازش خوبی است. واژگان کلیدی: کنترلهای داخلی، عملکرد کارکنان، سیستم اطلاعات حسابداری، شهرداری شیراز
معرفی سخنرانان: نگارنده: دانیال غلامی چنارستان علیا استاد راهنما: دکتر مرادی استاد مشاور: دکتر محمود آبادی استاد داور: دکتر ناظمی
درج در سایت: 19 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 47 بار