Senior Defense: کاربرد گرافیک محیطی در جهت ترویج و توسعه فضای سبز شهری پایدار ( نمونه های موردی در آسیا و اروپا از ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲ )

environmental graphics to promote and develop sustainable urban green space (case examples in Asia and Europe from 1950 to 2022)

کاربرد گرافیک محیطی در جهت ترویج و توسعه فضای سبز شهری پایدار ( نمونه های موردی در آسیا و اروپا از ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲ ) روز چهارشنبه، 22 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Visual Arts

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی هنر شیراز
چکیده این پژوهش شامل پنج فصل متشکل از شرح مسئله، توصیف عناصر تشکیل دهنده پژوهش، نمونه های موردی انجام شده ، تحلیل داده ها و نهایتا پاسخ به سوالات و نتیجه گیری میباشد. فرض کنیم در مکانی زندگی میکنیم که هر روز هر چه بیشتر به سمت تکنولوژی و صنعتی شدن پیش می رود و نگرانی از اینکه هر چه این موضوع پر رنگ تر شود انسان هم بیشتر به سمت ماشینی شدن و مثل ماشین کار کردن، کشیده میشود اگر فضایی را در نظر بگیریم که در ساختمانهای بلندی با چهارچوب معین جفت تا جفت هم و داخل ساختمان ها پر از دستگاه و تکنولوژی و انسان هایی که برای تامین نیازهای خود و پیشرفت و رسیدن به اهداف در آنجا سخت مشغول فعالیت هستند ؛حال اینجا کمبود چه چیزی حس میشود؟ یکی از کمبودهایی که حس میشود، زنده بودن، زندگی کردن و سرزندگی و شادی است جایی برای توقف جایی برای لذت بردن و استراحت کردن و آرامش در این مسیر خشک و سیستماتیک جایی برای بازگشت و پیوند به اصل اولیه خویشتن. با گذشت زمان و شکل گیری و توسعه شهرنشینی به مرور انسان از محل زندگی در دشت و کوه و بیابان ها و جویبارها دور شدند به سکونت در شهر و ساختمان ها و برج ها در آمدند. زندگی روستایی و عشایری با به وجود آمدن شهرسازی و راه سازی و زندگی ماشینی جای خود را به زندگی شهری داد به مرور انسانها شکل اولیه زندگی خود را که زندگی در مناطقی کنار رود و رودخانه و چشمه با پوشش گیاهی سرسبز بود، از دست دادند و حتی با توسعه شهرها از چنین مکان هایی دور شدند و دسترسی کمتری به آن دارند. حال این کمبود یعنی نیاز انسان به فضای سبز از لحاظ سلامت جسم و روان و همچنین از لحاظ زیبایی شناسی حس میشود. این پژوهش درصدد توسعه و گسترش فضای سبز شهری از طریق به کارگیریه گرافیک و هنر های محیطی برآمده. کلیدواژه ها: گرافیک محیطی، فضای سبز شهری پایدار، فضای سبز، طراحی شهری، طراحی پایدار
معرفی سخنرانان: استاد راهنما - تورنگ چماچم شهریار اسدی - استاد داور فرزانه شابختی - استاد داور الهه برزگر سروستانی - ارائه کننده
درج در سایت: 20 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 214 بار