Speech: بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد پروژه و شیوه های مدیریت پروژه های ساختمانی برای صنعت ساخت و ساز (مطالعه موردی پروژه های منتخب شهر شیراز )

Investigating the relationship between project performance criteria and construction project management practices for the construction industry (a case study of selected projects in Shiraz )

بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد پروژه و شیوه های مدیریت پروژه های ساختمانی برای صنعت ساخت و ساز (مطالعه موردی پروژه های منتخب شهر شیراز ) روز سه شنبه، 28 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Management

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد پروژه و شیوه های مدیریت پروژه های ساختمانی برای صنعت ساخت و ساز (مطالعه موردی : پروژه های منتخب شهر شیراز) با استفاده از روش پیمایشی انجام پذیرفت. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش نامه برگرفته از مطالعه آنگبو و همکاران(۲۰۲۲) می باشد. در این پرسش نامه، معیارهای عملکرد پروژه در سه بخش (عملکرد پروژه، موفقیت پروژه و رضایت مشتری) و شیوه های مدیریت پروژه های ساختمان در ۹ نوع شیوه شامل ( مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت تدارکات، مدیریت سهامداران) مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری مطالعه حاضر ۱۴۸ نفر از متخصصان بخش ساختمان، جاده و سایر بخش های زیرساخت است که در ۱۰ شرکت در شهر شیراز مشغول به فعالیت هستند. تعداد نمونه ۱۴ نفر از خبرگان این شرکت ها می باشند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های جامعه از آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شده است و به منظور بررسی روابط بین متغیر ها با استفاده از آمار استنباطی و بسته به نوع توزیع داده ها(در مطالعه حاضر داده ها غیر نرمال بوده اند) از نرم افزار اسمارت. پی.ال.اس استفاده شده است.
معرفی سخنرانان: نگارنده:محمد رضا مدبر نیا استاد راهنما:دکتر کیومرث بحرینی استاد مشاور: دکتر محمد رضا مظفری استاد داور:دکتر سید مهدی ابطحی
درج در سایت: 27 شهریور 1402 - تعداد مشاهده 32 بار