خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,098
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 5,625
رتبه علمی در کل کشور: 152
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 1
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

کاربرد دستگاه نانودراپ در تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده ازخویشاوندان وحشی گندم نوشته بهزاد سرخی لله لوگزینش لاین های جو لخت با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (SIIG) در مناطق اهواز و داراب نوشته علی براتی و فریبا نقی پور و علی رضا پورابوقدارهتجزیه گرافیکی روابط بین صفات و پایداری ژنوتیپ های باقلا با استفاده از روش بای پلات نوشته حمیدرضا فناییتعیین بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و نیتروژن در تولید کنجد نوشته مجید غلامحسینی و هرمز اسدیتعیین بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و نیتروژن در تولید کنجد نوشته مجید غلامحسینی و هرمز اسدیبررسی عملکرد، بهره وری مصرف آب و برخی خصوصیات زراعی کاکتوس (Opuntia ficus- indica) تحت تاثیر دورهای مختلف آبیاری نوشته حمید نجفی نژاداثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ های سویا در کشت دوم نوشته جهانفر دانشیانپاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمایی لاین های حاصل از تلاقی ارقام گندم نورستار و پیشتاز تحت تنش سرما نوشته سیروس محفوظیبررسی تنوع ژنتیکی و انتخاب لاین های خالص گندم دوروم با خصوصیات زراعی مطلوب با استفاده از شاخص SIIG نوشته مصطفی آقایی سربرزهآلودگی های قارچی بذر زاد در نمونه های ژنتیکی منتخب گوجه فرنگی نوشته سیمین طاهری اردستانی و احمد عباسی مقدم و زهرا طلایینظام تامین بذر و عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصی در این نظام نوشته مریم محمودیآثار اقتصادی تحقیقات به نژادی برخی ارقام ذرت در تولید بذر اصلاح شده نوشته هرمز اسدیارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه و دانه اکوتیپ های بومی چاودار در ایران نوشته شکیبا شاهمرادیاثر تاریخ کاشت تاخیری بر صفات فنولوژیک، عملکرد دانه و برخی اسیدهای چرب هیبریدهای جدید آفتابگردان نوشته جهانفر دانشیان فراتحلیل برخی عامل های زراعی موثر بر کاهش عملکرد ذرت علوفه ای در ایران نوشته فرهاد عزیزی و علی ماهرخ و ویدا قطبی و فرید گل زردی و سید محمد علی مفیدیان و محمد زمانیان و وحید رهجوتاثیر بیوچار، ازتوباکتر و هم زیستی میکوریزایی بر عملکرد، محتوای عناصر غذایی و خصوصیات فیتوشیمیایی توتون (Nicotiana tabacum L.) گرمخانه ای نوشته علی مقدمارزیابی تنوع تحمل نمونه های ژنتیکی نخود بومی تیپ کابلی در شرایط خشکی انتهای فصل نوشته معصومه پوراسماعیل و بهزاد سرخی و علی سجاد بکاییارزیابی مقاومت مزرعه ای و گیاهچه ای تعدادی از لاین های پیشرفته و امید بخش گندم نسبت به قارچ Blumeria graminis f.sp. tritici عامل بیماری سفیدک پودری گندم در ایران نوشته محمد ترابیبررسی نقش پایه ژنوتیپ هایی از درخت "به" (Cydonia oblonga) بر حساسیت به بیماری آتشک نوشته حمید عبداللهیاولین گزارش از شکسته شدن ژن مقاومت Sr۳۱ در اردبیل توسط بیمارگر زنگ ساقه گندم (Puccinia graminis f. sp. tritici) (گزارش کوتاه علمی) نوشته فرزاد افشاری

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ارزیابی منابع مقاومت به زنگ سیاه گندم در توده های گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران (1394)گزارش فنی بررسیهای به نژادی پنبه در ایستگاه مرکزی ورامین (1349)طرح مشترک گندم و جو: گزارش سالیانه آزمایشات به زراعی گندم در ایستگاههای بررسی غلات ، سال زراعی ‮‭50‬ ‮‭49‬ (1350)مشخصات گیاهشناسی و زراعی ارقام گندمهای اصلاح شده ایران (1358)گزارش سالیانه نتایج علمی آزمایشات مقایسه ارقام پنبه کشور (1352)کارنامه تحقیقات گندم و جو در سال زراعی ‮‭1355 - 1356‬ (1357)کارنامه تحقیقات گندم و جو در سال زراعی ‮‭1355 - 1356‬ (1357)نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1354‬ (1354)بیماری ویروسی میوه ناصاف گیلاس (1355)بررسیهای غلات در ایستگاه تحقیقاتی مرکز اصلاح بذر مغان: سال زراعی ‮‭56‬ ‮‭1355‬ (1356)بررسیهای غلات در ایستگاه تحقیقاتی اکباتان همدان: سال زراعی ‮‭56‬ ‮‭1355‬ (1356)گلرنگ، یا، یک نبات روغنی جالب توجه ()زیتون (1345)راهنمای بذور اصلاح شده سبزی (1342)دستورالعمل فنی تهیه شده برای سمینار سالیانه کارآموزان تولید بذر (1351)دستورالعمل فنی کشت داشت برداشت: مشخصات گیاهشناسی ارقام گندمهای اصلاح شده ایران (1359)طرح به زراعی زعفران (1352)طرح افزایش عملکرد محصولات مرکبات در سال ‮‭1347‬ ()طرح افزایش عملکرد حبوبات در سال ‮‭1347‬ ()طرح افزایش عملکرد پسته در سال ‮‭1347‬ ()نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1353‬ (1354)نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1352‬ (1353)نتایج حاصله از آزمایشات به زراعی پنبه کشور در سال ‮‭1351‬ (1351)نتایج حاصله آزمایشهای به زراعی پنبه در سال ‮‭1350‬ (1351)تحقیق و بررسی ارقام گندم در ایستگاههای تحقیقاتی کشور (1359)خستگی خاکهای زراعتی در اثر اسیدهای فنل (1360)نکاتی چند در مورد زراعت کنف همراه نتایج دوازده ساله آزمایشات مرکز ورامین ‮‭1347 - 1351‬ ()روش تکثیر بذر کنف (1360)احداث باغ پسته ()کشت توت فرنگی (1360)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: