مقالات Social Welfare Quarterly، دوره 19، شماره 72