مقالات Social Welfare Quarterly، دوره 16، شماره 61