مقالات System engineering and productivity، دوره 2، شماره 4