فصلنامه ژنتیک و به نژادی گیاهی

Journal of Genetics and Plant Breeding

فصلنامه ژنتیک و به نژادی گیاهی با صاحب امتیازی دانشگاه شهید باهنر کرمان، پژوهشگاه افضلی پور، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، طی مجوز ۹۴۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۰ از اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقالات اصیل پژوهشی و مقالات مروری که برای اولین بار ارائه می شوند و یا همزمان به مجله دیگر ارسال نشده باشند را در محورهای زیر پذیرش و منتشر می کند.

زمینه های مرتبط با ژنتیک گیاهی شامل ژنتیک کمی، ژنتیک مولکولی، ژنتیک جمعیت، مهندسی ژنتیک، سیتوژنتیک، نشانگرهای مولکولی، ژنومیک، ژنومیک آماری، ترانسکریپتومیک، پروتئومیک، سیستم بیولوژی، سنتتیک بیولوژی و بیوانفورماتیک می باشد.

زمینه های مرتبط با به نژادی گیاهی شامل انواع روش های به نژادی گیاهی، به نژادی مولکولی، به نژادی کلاسیک، کشت بافت و ریزازدیادی، فناوری تولید بذر، زیست فناوری گیاهی، تنوع ژنتیکی و حفاظت ژرم پلاسم، گزینش ژنومیک، به نژادی برای مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی، به نژادی کیفیت محصولات گیاهی، به نژادی گیاهان زراعی، به نژادی گیاهان باغی و دارویی می باشد.

اهداف و چشم انداز

- ارائه آخرین دستاوردها، راهکارها و تجربیات نوین علمی و کاربردی جهت ارتقای هر چه بیشتر کشور در زمینه ژنتیک و به نژادی گیاهی و کمک در حل مسائل و چالش های مرتبط حوزه کشاورزی

- ترویج تحقیقات بنیادی وکاربردی در حوزه های مختلف ژنتیک و به نژادی گیاهی

- انعکاس نتایج پژوهش های انجام شده به بخش های اجرایی دولتی، خصوصی و کشاورزان جهت بهبود رشد و تولید پایدار در گیاهان

- کمک به توسعه و پیشرفت دانش و نوآوری علمی تخصصی در زمینه جنبه های مختلف ژنتیک و به نژادی گیاهی.