فصلنامه مدیریت دفاع هوایی

Journal of Air Defense Management

فصلنامه مدیریت دفاع هوایی، فصلنامه ای است که توسط دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) منتشر می شود. در این نشریه مقالات پژوهشی در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فرایند بررسی و انتشار مقالات در نشریه مدیریت دفاع هوایی هیچ هزینه ای برای نویسندگان ندارد.

اهداف
کمک به ارتقای سطح پژوهش در زمینه موضوعات، مباحث و مفاهیم مدیریت دفاع هوایی.

جهت دهی و سمت وسو بخشیدن به مطالعات پراکنده ای که درزمینه مباحث مربوط به مدیریت دفاع هوایی به انجام می رسد.

ایجاد فضا و بستر مناسب برای برقراری ارتباط با پژوهشگران و انتشار به موقع یافته های نوین آنان در زمینه مدیریت دفاع هوایی

ارائه ایده های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه پژوهش های مرتبط با مدیریت دفاع هوایی


محورهای موضوعی نشریه
مدیریت و برنامه ریزی راهبردی در حوزه دفاعی
معماری سازمانی در نیروهای مسلح
مدیریت منابع و سرمایه انسانی در سازمان
مدیریت هوشمندی سازی در سازمان های دفاعی
مدیریت بحران در دفاع
آینده پژوهی دفاعی
مدیریت فناوری های دفاع هوایی
مدیریت پدافند غیرعامل در دفاع هوایی
مطالعه سازمان دانش بنیان در دفاع هوایی
مدیریت ارزیابی و سنجش آمادگی دفاع هوایی
تحول و تحول گرایی در سازمان
مدیریت خطمشی های حوزه دفاعی
مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات در سازمان
مدیریت آماد و پشتیبانی در دفاع هوایی
یادگیری و توسعه در سازمان های دفاعی
مدیریت جهادی در امور دفاعی و نظامی
رهبری در سازمان های دفاعی
مدیریت نظارت و کنترل در سازمان های دفاعی
روندهای نوظهور در مدیریت سازمان های دفاعی
مدیریت بهره وری در سازمان های دفاعی
مدیریت خلاقیت و سازمان های خلاق دفاعی
پیشران ها و الزامات تحول سازمان های دفاعی
مدیریت اخلاق در سازمان های دفاعی
مدیریت انتقال و توسعه فناوری های دفاعی
چالش های مدیریت در سازمان های دفاعی
شایستگی مدیریتی در حوزه دفاعی
ساختارها، فرآیندها، نظامات و تشکیلات سازمان های دفاعی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات