مقالات Electronics Industries Quarterly، دوره 13، شماره 4