خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,050
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 476
رتبه علمی در کل کشور: 239
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 10
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

اثر گونه و مکان کشت بر عملکرد علوفه خشک و ترکیب شیمیایی چهار گونه مرتعی نوشته رضا محمدیاثر گونه و مکان کاشت و برهم کنش آن ها بر شاخص های کیفی علوفه و واحد دامی نوشته رضا محمدیCROSS INOCULATION OF TWO TALL FESCUE GENOTYPES WITH NEOTYPHODIUM ENDOPHYTIC FUNGI AND ITS DETECTION USING AFLP MARKER نوشته مجتبی خیام نکوییBiosystematic study of Rosa (Sect. Pimpinellifoliaeae) and described R. abrica (Rosaceae) as a new species from Iran نوشته پریسا کوباز و مریم جعفر خانی کرمانی و زهرا حسینیSome species of fungi associated with declined Persian oak trees in Ilam province with emphasis on new records to mycobiota of Iran نوشته مژگان کوثریTaxonomical study of section Caninae (Rosa) and their hybrids in Iran نوشته زهرا سادات حسینی و مریم جعفرخانی کرمانیNew records of fungi from rhizosphere of oak trees for Iran fungal flora نوشته مژگان کوثری و غلامرضا صالحی جوزانی و ابراهیم کریمیتولید فاژهای نوترکیب حاوی ژن های آنتی بادی اختصاصی ویروس تریستزای مرکبات نوشته قاسم حسینی سالکدهبررسی اثرات بیمارگری سه نوع نوکلئوپلی هیدرو ویروس، Spodoptera littoralis NPV، Helicoverpa armigera NPV و Spodoptera litura NPV روی مراحل زیستی پروانه برگخوار مصری پنبه Spodoptera littoralis نوشته غلامرضا صالحی جوزانیکنترل سن گندم Eurygaster integriceps با نانوآفت کش دلتامترین نوشته لیلا مامنی و قاسم حسینی سالکدهارزیابی مجموعه گستردهای از ژرم پلاسم ارزن دمروباهی (Setaria italica L) براساس عملکرد و برخی صفات زراعی نوشته بابک ناخداOptimizing the callogenesis and determining the gamma-ray intensity in leaf explant of cut carnation standard cultivars نوشته Pejman AzadiEffect of methyl jasmonate on expression of some genes related to shikonin biosynthetic pathway in Lithospermum officinale نوشته Bahman Panahiبررسی تفاوت بیولوژیک دو جدایه ایرانی Bacillus thuringiensis از استان های یزد و بوشهر بر روی کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera (Hubner) نوشته غلامرضا صالحی جوزانیبررسی تفاوت بیولوژیک دو جدایه ایرانی Bacillus thuringiensis (KH۴ and GN۹) بر روی سوسک برگخوار سیب زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) نوشته غلامرضا صالحی جوزانیبررسی تفاوت بیولوژیک دو جدایه ایرانی Bacillus thuringiensis از استان های کردستان و گلستان بر روی کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera نوشته غلامرضا صالحی جوزانیزیست سنجی دو جدایه ایرانی (YD۵ and ۸۱) Bacillus thuringiensis بر روی سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) نوشته غلامرضا صالحی جوزانیبررسی اثر ضد ویروسی عصاره اتانولی گیاهان بید، بومادران و گزنه بر آلودگی ویروس موزاییک خیار در گیاه خیار درشرایط گلخانه ای نوشته غلامرضا صالحی جوزانیاثر نوع و میزان کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب و نیتروژن در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) نوشته فواد مرادیارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های خالص برنج در استان گیلان نوشته علیرضا ترنگ و ایثار طولگیلانی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

برنامه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی (1378)نقش بیوتکنولوژی در آبزی پروری (1381)تکثیر گیاهچه سالم از طریق کشت بافت در سیب زمینی (1382)بهینه سازی انتقال ژن با استفاده از ژن گزارشگر ‭gus ‬در پنبه (1382)مطالعه الگوی بیان ژن ‭OsHKTI ‬در بافتهای مختلف گیاه برنج و تعیین نقش تنش خشکی و یونهای سدیم، پتاسیم، روبیدیوم و آمونیوم بر بیان آن (1382)ارزیابی پاکوتاهی در گیاهان تراریخته توتون (1382)غربال گرامینه و لگومهای جمع آوری شده از نظر مقاومت به خشکی در مرحله جوانه زنی (1384)بهینه سازی انتقال ژن به ترشک (1384)بررسی جمع آوری، ارزیابی و تعیین نیازهای زراعی شبدرهای بومی ایران و لاین های خارجی (1385)بررسی جداسازی و کشت پروتوپلاست زعفران و باززایی از آن (1385)بررسی شناسایی ژنهای کاندید مقاومت به شوری در برگ و ریشه برنج در مرحله رویشی (1385)بررسی شناسایی ژنهای کاندید مقاومت به خشکی در ‭Elymus elongatum‬ (1385)اثر باکتری کشی و موتاسیون زایی نور ماورابنفش و بررسی اثر محافظتی غشاهای مختلف در جلوگیری از نفوذ ‭UV‬ (1385)ارزیابی مزرعه ای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در جمعیتهای در حال تفرق گندم (1385)شناسایی نشانگرهای ‭Informative ‬برای صفات مهم زراعی در گندم دوروم (1385)تکثیر و بهینه سازی کشت بافت سیب زمینی و تهیه سازه های پلاسمیدی مناسب (1385)ریز ازدیادی بنه زعفران از طریق کشت بافت (1385)بررسی تولید مینی تیوبر در گلخانه (1385)بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات بانک های میکروارگانیسم و نحوه ثبت و تودیع آن ها در نظام بین الملل حقوق ثبت اختراع مطالعه موردی: ایران (1396)بررسی توانایی رشد گیاهان علوفه ای غربال شده مقاوم به شوری و تعیین آستانه شوری آنها (1385)غربال بذور ژنوتیپ های سالیکورنیا جمع آوری شده از نواحی مختلف شور کشور از نظر تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و ارزیابی رشد گیاه پس از مرحله جوانه زنی (1385)بررسی توانایی رشد گیاهان علوفه ای غربال شده مقاوم به خشکی (1385)طبقه بندی گیاهان علوفه ای جمع آوری شده با استفاده از مارکرهای مولکولی (1386)شناسایی ژنهای کاندید مقاومت به شوری برنج در مرحله زایشی (1386)بررسی امکان تولید گیاهان هگزاپلویید با تیمار جوانه های پیاز زعفران با کلشیسین (1386)ارزیابی قارچهای همزیست اندوفایت برای افزایش مقاومت به خشکی، شوری و پایداری چمن در فضای سبز شهری و بررسی حضور قارچهای اندوفایت در گونه های درختی نارون و چنار (1386)ارزیابی گیاهان علوفه ای (گرامینه و لگوم) مناطق خشک کشور جهت تولید علوفه (1386)ارزیابی گیاهان علوفه ای (گرامینه و لگوم) مناطق شور جهت تولید علوفه (1386)انجام بررسیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی (1386)بررسی کاربرد روش ‭Cryopreservation ‬برای حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی سیب زمینی به روش بلندمدت (1386)