مقالات International Journal of Health Studies، دوره 10، شماره 1