مقالات International Journal of Industrial Mathematics، دوره 15، شماره 4