دوفصلنامه تاریخ نامه انقلاب

History of the Revolution

تاریخ نامه انقلاب مجله ای تخصصی است که با موضوع مطالعات تاریخ انقلاب اسلامی و به صورت دوفصلنامه در شهر تهران در کشور جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. صاحب امتیاز تاریخ نامه انقلاب، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است.

این مجله تا شماره 10( سال سوم، دفتر چهارم، زمستان 1395) با نام ژرفاپژوه منتشر می شد و بعد از تغییر نام، اولین شماره جدید با نام تاریخ نامه انقلاب دربهار 1396منتشر گردید. شیوه نامه تاریخ نامه انقلاب ، شیوه نامه انجمن روانشناسی آمریکا ( APA) است. شماره 7981-2423 شماره شاپای چاپی تاریخ نامه انقلاب است.

فصلنامه تاریخ نامه انقلاب به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه و رشد و گسترش فرهنگ و تاریخ انقلاب اسلامی، تازه های پژوهشی صاحب نظران حوزه مطالعات انقلاب اسلامی را منتشر می کند.

اهداف:

انتشار مقالات اصیل پژوهشی پژوهشگران داخلی در عرصه مطالعات انقلاب اسلامی

توسعه دانش تاریخی و سیاسی در گستره ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بین المللی انقلاب اسلامی.

نشر آرای صاحب نظران عرصه انقلاب اسلامی.

تشویق و ایجاد رقابت علمی بین پژوهشگران و تبادل نتایج پژوهش های علمی آنان

نشر همزمان یافته ها در سایت مجله و پایگاه های استنادی ایران و جهان

چشم انداز:

گسترش و تعمیق مطالعات انقلاب اسلامی از طریق انتشار آخرین یافته های پژوهشی، تحلیل جدیدترین نظریه ها و معرفی آخرین نظر و پژوهش های منتشرشده

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)