مقالات Journal of the Iranian Association of Arabic Language and Literature، دوره 20، شماره 70