Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مؤسسه تحقیقات برنج کشور

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 851
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,063
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 260
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 14
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مؤسسه تحقیقات برنج کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تلفیق تصاویر ماهواره ای و مدل رشد گیاهی با هدف افزایش بهره وری آب ( مطالعه موردی : شبکه آبیاری سفیدرود)

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS1400
2بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه سازی بر کیفیت آب و ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه
پژوهش آب در کشاورزی1397
3گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج
پژوهش آب در کشاورزی1397
4اثر کم آبیاری تنظیم شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی
پژوهش آب در کشاورزی1397
5ارزیابی و مقایسه بهره وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه
پژوهش آب در کشاورزی1397
6ارزیابی تاثیر سیستم های مختلف کشت بر بهره وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج
نشریه آبیاری و زهکشی ایران1401
7تاثیر تنش خشکی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و ماده خشک کل در ارقام هاشمی و گیلانه برنج
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1401
8انتخاب برترین ژنوتیپ ها در برنج (Oryza sativa L.) با استفده از پارامتر های فلورسانس کلروفیل براساس شاخص های BLPSI و LPSI
مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1401
9انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان
مجله تولید گیاهان زراعی1393
10روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سریهای جایگزینی
مجله تولید گیاهان زراعی1394
11Effect of foliar application of micronutrient mixture on nutrient balance, yield and yield components of rice plant (Oryza sativa L.)
پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1400
12مهندسی ژنتیک برنج با انتقال ژن های Deeper Rooting۱ و Phosphorus-Starvation Tolerance۱
فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1400
13مهندسی ژنتیک برنج با انتقال ژن های Deeper Rooting۱ و Phosphorus-Starvation Tolerance۱
فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1400
14برآورد اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و میزان سازگاری لاین های امیدبخش اصلاحی برنج در مازندران
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1400
15مقایسه روش های کشت مستقیم و نشائی برنج تحت روش های مختلف آبیاری
فصلنامه آب و خاک1400
16شبیه سازی شاخص های بهره وری آب با استفاده از مدل اگروهیدرولوژیکی SWAP و مقایسه آن با شرایط مزرعه ای در خاک شالیزاری
مهندسی آبیاری و آب ایران1401
17اثر پوشش بذر با باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه برنج (.Oryza sativa L) رقم هاشمی
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
18ارزیابی مرفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های محلی، اصلاح شده وجهش یافته برنج در پاسخ به تنش سرما در مرحله جوانه زنی
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
19پرورش گیاهچه برنج (Oryza sativa) با استفاده از اصلاح کننده های آلی خاک در جعبه نشاهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
20مطالعه کارایی علف کش کلومازون + پندیمتالین (هولدان، CS ۴۳.۶%)، در کنترل علف های هرز سوروف و پیزور


هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
21ارزیابی ژنوتیپ های برنج (.Oryza sativa L) براساس صفات ریشه ای در شرایط بدون تنش و تنش کم آبیاری


هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
22اثر مصرف خاکی و محلول پاشی عناصر روی، گوگرد و بر بر عملکرد کمی و کیفی دانه کلزا (.Brassica napus L) رقم RGS۰۰۳ در شرایط اقلیمی رستم آباد، گیلان
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
23کنترل شیمیایی علف هرز هزارنی (Butomus umbellatus) در شالیزار
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
24بررسی همبستگی صفات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و اجزای عملکرد در لاین های کلزا
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
25ارزیابی ژنوتیپ های برنج تحت تنش سرما در مرحله ی جوانه زنی
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
26ارزیابی مزرعه ای چند قارچ کش در کنترل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در شمال ایران
فصلنامه تحقیقات غلات1400
27مطالعه تاثیر مدیریت آبیاری و میزان کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی
فصلنامه تحقیقات غلات1400
28اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان های مختلف در ایران
فصلنامه بیماریهای گیاهی1397
29اثر منبع و میزان مصرف کودهای آلی بر عملکرد دانه و کیفیت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L)
فصلنامه علوم زراعی ایران1400
30اثر جیبرلیک اسید تولید شده توسط قارچ Gibberella fujikuroi بر فاکتور های رشد بذر برنج
فصلنامه بیماریهای گیاهی1398

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مؤسسه تحقیقات برنج کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

ردیفعنوان طرحسال نشر
1مدل نرم افزاری برآورد تعرفه آبهای زیرزمینی به تفکیک دشت های استان گیلان1389
2گزارش پژوهشی نهایی طرح: مقایسه کاربرد دو روش آبیاری بارانی و استفراقی جهت کشت مستقیم و غیرمستقیم (نشایی) دو رقم برنج1379
3علایم ظاهری کمبود و سمیت عناصر در گیاه برنج1376
4دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت رقم دشت1373
5بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با عامل سوختگی غلاف برگ برنج
6بررسی تاثیر زمان مصرف کود ازته اوره در عملکرد و ارتفاع بوته رقم طارم1374
7بررسی تاثیر زمان مصرف پتاس بر روی برنج مازندران (‮‭1366 - 68‬)1374
8بررسی تغییرات جمعیت پسیل زیتون و شناسایی دشمنان طبیعی آن1374
9بررسی رابطه بین شدت آلودگی بیماری بلاست برنج باعناصر غذایی موجود درگیاه وعوامل خاک در مازندران(‮‭1360-1362‬)1375
10بررسی رابطه بین میزان مصرف کودازته وشدت آلودگی بیماری شیت بلایت در برنج آمل 3 مازندران (‮‭1363-65‬)1375
11تعیین مدل پیش بینی عملکرد برنج در شوریهای مختلف برای ارقام سپیدرود1374
12بررسی نیاز ازته و زمان مصرف ازت دررقم برنج هراز(‮‭1364-66‬)1365
13گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ موسسه تحقیقات برنج کشور1375
14گزارش نهایی طرح تعیین باکتریهای عامل نیتریفیکاسیون درخاک شالیزار به روش ‭M.P.N‬1375
15گزارش پژوهشی سال‮‭1372‬ موسسه تحقیقات برنج کشور1374
16گزارش دوره آموزشی عملی کشت بافت برنج ایری‭1 Nov. 1992 Tissue culture‬لغایت ‭1993 May2‬1372
17تکنیک کشت بافت در اصلاح نژاد برنج1373
18تعیین نیاز ازته برنج رمضانعلی طارم در غرب مازندران (‮‭1362-64‬)1375
19بررسی بیماری لکه قهوه ای برنج در گیلان1375
20پاربویلینگ و اثرات آن بر روی کاهش ضایعات و ارتقا کیفیت برنج1376
21بررسی همبستگی بین اجزا تبدیل با میزان برنج کامل از طریق تجزیه علیت1376
22بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای خالص در 3 توده از ارقام محلی برنج1376
23تعیین و شناسایی درجه خلوص یا اختلاط بذر ارقام برنج از طریق مناسبترین فنل تکامل یافته1376
24بررسی وجود ژن برگرداننده باروری ‭(Restorer gene ) ‬در ارقام بومی برنج1375
25بررسی ارقام و لاینهای برنج در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه (سازگاری)1375
26بررسی و ارزیابی لاینهای برنج در خزانه بین المللی بلاست1376
27مدیریت مصرف کود در شالیزار مازندران1376
28حد بحرانی فسفر قابل جذب و کاربرد آن در برنج مازندران1376
29بررسی ارقام و لاینهای برنج در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی1375
30گزارش نهایی بررسی نسلهای در حال تفکیک تا خلوص کامل ‭(F2‬به بعد)1375

کنفرانسهای برگزار شده مؤسسه تحقیقات برنج کشور

تاکنون 0 کنفرانس توسط مؤسسه تحقیقات برنج کشور برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مؤسسه تحقیقات برنج کشور به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقات برنج کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مؤسسه تحقیقات برنج کشور

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور تاکنون با 854 پژوهشگر از 93 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 261 مقاله نویسنده اول
   • 279 مقاله نویسنده دوم
   • 403 مقاله نویسنده سوم
   • 252 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمؤسسه تحقیقات برنج کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,380,106 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support