خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 75
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 742
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 59
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

مقاله علمی – پژوهشی: تغییرات مکانی و زمانی سنجه های فیزیکوشیمیایی و مواد مغذی در صیدگاه های آبزیان کف زی آبهای ایرانی خلیج فارس با استفاده از داده های سنجش از راه دور و محیطی نوشته محسن مزرعاویاثرات سطوح مختلف لسیتین سویا در جیرهای با منبع روغن حیوانی بر آنزیم های کبدی سرم ماهی باس دریایی آسیایی Lates calcalifer) نوشته منصور طرفی موزان زادهاستفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان نوشته سیمین دهقان مدیسهمقایسه ترکیب اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی نر و ماده شانک زرد باله Acanthopagrus latus نوشته جاسم غفله مرمضیارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m نوشته سیمین دهقان مدیسهبررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان) نوشته سیمین دهقان مدیسهپویایی جمعیت و ارزیابی ذخیره ماهی حلوا سفید Pumpus argenteus )) در آبهای ساحلی استان خوزستان نوشته غلامرضا اسکندریبرآورد میزان ذخایر کفزیان آبهای شمال غرب خلیج فارس نوشته سید احمد رضا هاشمیتاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد، کارایی غذایی، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی Sparidentex hasta جوان نوشته جاسم غفله مرمضی و مجتبی ذبایح نجف آبادیبررسی میزان صید دورریز صیدگاه های سواحل استان خوزستان نوشته غلامرضا اسکندریتاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و راندمان غذا در هامور خال دار جوان Epinephelus coioides نوشته جاسم غفله مرمضی و اسماعیل پقهانتخاب مکان مناسب برای توسعه پرورش ماهی دریایی در قفس در سواحل شمال غربی خلیج فارس (ایران-خوزستان) نوشته غلامرضا اسکندری و عماد کوچک ن‍ژاد و نجمه جهانیشناسایی پلی کیت های سواحل شرقی بحرکان (شمال خلیج فارس) با تاکید بر خانواده های غالب نوشته سیمین دهقان مدیسهتعیین توالی ژن VP۲۸ یک جدایه ویروس لکه سفید از میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استان خوزستان- ایران نوشته جاسم غفله مرمضیشناسایی دوجورپایان (Amphipoda) سواحل شرقی بحرکان در خلیج فارس، با تاکید بر دو خانواده غالبAmpithoidae و Ampeliscidae نوشته سیمین دهقان مدیسهبررسی مقایسه ایی میزان تولید در اسفنج های دریایی رده Demospongiae مستقر بر سازه های مصنوعی بحرکان واقع در شمال غربی خلیج فارس نوشته سیمین دهقان مدیسهتاثیر استفاده از اسید های آمینه خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه ی بدن نوشته جاسم غفله مرمضی و مرتضی یعقوبییافته علمی: درصد غذادهی مناسب در دوره نرسری ماهی شانک زردباله Acanthopagrus latus نوشته جاسم غفله مرمضیتعیین مناطق بالقوه صید ماهی در خلیج فارس، با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی نوشته غلامرضا اسکندریمطالعه ماکروبنتوزهای مناطق زیستگاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان نوشته سیمین دهقان مدیسه