فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)

Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR)

نشریه علمی- پژوهشی « اطلاعات جغرافیایی(سپهر) » پذیرای مقالات علمی - پژوهشی اساتید، دانشجویان و فرهیختگان گرامی درمحورهای ذیل می باشد:

اطلاعات جغرافیایی؛ استخراج،پردازش،تولید و نمایش داده های جغرافیایی؛ نقشه برداری؛ دورسنجی(RS)؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)؛ ژئودزی؛ هیدروگرافی(آبنگاری)؛ ثقل سنجی؛ عکسبرداری هوایی؛ مسائل مناطق مرزی کشور؛ جغرافیای نظامی و انتظامی؛ آمایش سرزمین در بعد دفاعی؛ وضعیت سرزمینی و امنیتی مناطق مرزی.

مقالات، پس از تایید هیات داوران چاپ و منتشر خواهند شد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات