فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) در حوزه ورزش و تربیت بدنی منتشر می شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات