دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران

IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE

آنچه امروز تحت عناوین مجله‌های تخصصی علوم کشاورزی ایران توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اعتبار علمی - پژوهشی منتشر می گردد در طول سال‌های گذشته سیر تکاملی رو به رشدی را طی نموده است.

دو فصلنامه دانش گیاهپزشکی ایران، نشریه ای علمی پژوهشی است که مقالات تحقیقی در زمینه‌های مرتبط با گیاه­پزشکی (آفات، بیماری­های گیاهی، علف­های هرز و علوم وابسته) را که به زبان فارسی نوشته شده باشد و برای اولین بار منتشر می‌شوند، از کلیه کشورها می‌پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات