مجله جستارهایی در فلسفه و کلام

The Journal of Essays in Philosophy and kalam

نوع مقالات چاپ شده در نشریه

مجله جستارهایی در فلسفه و کلام عمدتا متعهد به بررسی مقالات پژوهشی است و در این راستا داوری مقالات و اعطای پذیرش با رعایت معیارهای پژوهشی انجام می شود.

حوزه و تخصص نشریه

حوزه فعالیت دوفصلنامه جستارهایی در فلسفه و کلام عبارت است از فلسفه، کلام و موضوعات میان رشته ای مرتبط.

این نشریه فقط مقاله هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته های نو و اصیل در زمینه های پیش گفته باشد. هیات تحریریه همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب نظران استقبال می کند.

موضوعات نشریه

مسائل جدید کلامی در فلسفه و کلام اسلامی
مسائل جدید کلامی در آیات و روایات
مسائل عقلی متعالی در آثار پیش از ملاصدرا
سیاست متعالیه
مسائل کلام تطبیقی
مسائل کلام متقارن
مسائل فلسفه کلام
اهداف و چشم انداز

امروزه مجلات تخصصی در حوزه ها و رشته های مختلف علمی آینه تاملات، اندیشه ورزی ها، نوآوری ها و پژوهش های روزآمد اصحاب دانش و پژوهش است. گروه فلسفه و حکمت اسلامی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان یکی از مراکز فعال در حوزه مناسبات دین و علوم فلسفی و کلامی، انتشار مجله ای علمی - پژوهشی در زمینه علوم فلسفی و کلامی را به منظور گسترش تفکر فلسفی و نیز معرفی تفکر فلسفی اسلامی- ایرانی به جامعه جهانی و بالعکس، معرفی اندیشه های فلسفی فیلسوفان غربی و شرقی به جامعه ایرانی، متناسب با اهداف خود می یابد و از این رهگذر، تلاش فکری در نظریه پردازی، نشاط فعالیت های عقلانی، تضارب اندیشه ها و نقد عالمانه افکار صاحب نظران را دنبال می کند.

اهداف تفضیلی:

ایجاد زمینه مناسب برای انجام پژوهش های تخصصی روز آمد در زمینه علوم فلسفی و کلامی و کمک به گسترش آن ها.
انعکاس یافته های علمی صاحب نظران، استادان و پژوهشگران.
پاسخ گویی به نیازهای تخصصی فکری و فلسفی و کلامی.
ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء در موضوعات و مسایل اساسی و چالش برانگیز.
نقد و ارزیابی دیدگاه ها، نظریه ها و آرای ارائه شده در موضوعات و مسایل مربوط.
رفع نارسایی ها و کاستی های موجود در باب پژوهش های فلسفی-کلامی.
کمک به رشد و شکوفایی پژوهش های عالمانه در مناسبات میان دین و فلسفه های مضاف، کلام جدید و مقارن و معاصر

Type of articles published in the journal

The Journal of Essays in Philosophy and kalam is mainly committed to reviewing research articles, and in this regard, judging articles and granting admission is done in accordance with research criteria.

Field and specialty of the magazine

The field of activity of the Semi-annual research journal is Philosophy, kalam and related interdisciplinary topics.

This publication will only publish articles that contain new and original findings in the aforementioned fields. The editorial board always welcomes the results of research by professors, researchers and experts.

Journal topics

New kalam issues In Islamic philosophy and kalam

New kalam issues In Verses and hadiths

Transcendent intellectual issues in the works before Mulla Sadra

Transcendent politics

Comparative kalam Issues

Symmetrical kalam Issues

Philosophy of kalam issues

 

Open access policy

 The Journal of Essays in Philosophy and kalam has immediate access to its content in a free way

And It is freely available to readers and writers. How to access the articles in this publication follows the letter of commitment.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Confidentiality Statement

The Names and e-mail addresses entered on the publication site are used exclusively for the purposes of the publication and are not accessible to other sections and will not be made available to any other person or organization.