فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران

Iranian Journal of Field Crops Research

فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران از سال ۱۳۸۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

فرآیند پذیرش مقالات در نشریه پژوهشهای زراعی ایران:

۱- ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه
۲- اعلام نظر سردبیر و هیات تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی
۳- برگشت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)
۴- ارائه مقاله به ۳ داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله 
۵- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله 
در این مرحله سه حالت ممکن است:
الف. درصورت رد مقاله توسط ۲ داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل ۲ داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان برگشت داده می‌شود.
ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجددا مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.
۶- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سوالات داوران (حداکثر دو هفته)
۷- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله
۸- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله 
۹- تایید فرآیند داوری در جلسه هیات تحریریه نشریه
۱۰- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
۱۱- درصورت پذیرش مقاله، جهت واریز هزینه پردازش به نویسنده ارسال می‌شود، پس از واریز وجه، گواهی پذیرش مقاله صادر شده و در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.
۱۲- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تایید شده دارد.

 لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات