فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی

فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی توسط موسسه پژوهشی برنامه ریزی منابع جنگلی ولات پارس در شهرکرد منتشر می شود.

این نشریه در حوزه منابع طبیعی و جنگلداری مقالات فارسی می پذیرد.