دوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده

دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده با هدف انتشار یافته های اصیل و بدیع علمی در حوزه گسترده آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله های علمی را در زمینه خانواده چاپ می کند. مقاله های پژوهشی در اولویت قرار دارند.

فراخوان پذیرش مقاله برای انتشار در ویژه‌نامه مجله «  آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده» با نام صمیمیت  و انزوا در خانواده؛ آسیب‌شناسی و مداخله

فراخوانی می‌گردد، پژوهشگران علاقه‌مند و کارآزموده در گسترۀ علوم و حرفه‌های روان‌شناختی، مقالات  خود را برای انتشار در ویژه‌نامۀ دورۀ سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۶، تا پایان اسفند ۱۳۹۵  ارسال نمایند.  پژوهش‌هایی که به گزارش مداخلات متمرکز بر بهبود رابطۀ همسران پرداخته باشد در اولویت انتشار خواهد بود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)