دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی

Strategic Managment Thought

«اندیشه مدیریت راهبردی» نشریه‌ای است برای نشر و تجلی حقیقت و معرفت اندیشه ناب مدیریت با نظر به مرزهای تطبیقی و عملیاتی این دانش. بدین منظور، بر اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در دو حوزه «موضوعات دینی» مشتمل بر اخلاق، فقه و احکام، عقاید، تاریخ و ... و «مسئله‌های بومی» از طریق روش‌شناسی‌های تالیفی و تقلیدی تاکید می‌شود. چهار محور اصلی مطالعات در این نشریه عبارت است از:

۱- مباحث میان‌رشته‌ای، خاصه در مطالعات حوزه‌های مشترک مدیریت و مباحث اسلامی و ارزشی؛

۲- تحقیقات بنیادی در علم مدیریت؛

۳- موضوعات عمومی و تخصصی مدیریت با رویکرد مطالعات مورد نیاز محققان و دانشمندان داخلی و خارجی؛

۴- مطالعات مدیریتی در حوزه‌های مورد نیاز کشور در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی و مدل‌های کاربردی.

این دوفصلنامه بر اساس مجوز شماره ۵۲۴۵۷/۱۱/۳/۸۹ مورخ ۸/۹/۸۹ کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، حائز رتبه علمی-پژوهشی شد و نام آن از «اندیشه مدیریت» به «اندیشه مدیریت راهبردی» تغییر کرد.


The Magazine of Strategic Management is published by Imam Sadiq University. This magazine accepts articles in the field of ethics, jurisprudence and judgments, opinions, history and ...
 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات