فصلنامه روش شناسی علوم انسانی

Journal of Methodology of Social Science and Humanities

فصلنامه علمی پژوهشی «روش‌شناسی علوم انسانی» به مثابه اولین و تنها نشریه تخصصی در حوزه فلسفه و روش‌شناسی علوم اجتماعی/انسانی در ایران، توسط گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر می‌شود.

فصلنامه روش شناسی علوم انسانی در سال ۱۳۹۱ به عنوان نشریه برگزیده جشنواره فارابی معرفی گردید.

نویسندگان می‌توانند مقالات پژوهشی خود را در موضوعات زیر، به این فصلنامه ارسال نمایند.

 • بررسی رابطه فلسفه، فلسفه علوم انسانی، روش‏ شناسی و روش تحقیق؛
 • نقش فلسفه و روش‏ شناسی علوم انسانی در پیشبرد کمی و کیفی علوم انسانی؛
 • بررسی تطبیقی فلسفه و روش‏ شناسی علوم انسانی و علوم طبیعی؛
 • بررسی سیر تحول فلسفه و روش‏ شناسی علوم انسانی؛
 • مقایسه تطبیقی روش‏های تحقیق کمی و کیفی؛
 • تحلیل قلسفی مفاهیم مورد استفاده در علوم انسانی
 • بررسی مبانی فلسفی و کلامی تولید علوم انسانی دینی و بومی؛
 • روش‏ شناسی تولید علوم انسانی دینی و بومی؛
 • روش‏ شناسی استفاده از متون دینی در علوم انسانی اجتماعی؛
 • روش ‏شناسی اندیشمندان مسلمان در مطالعات اجتماعی؛
 • کاستی‏ های علوم انسانی موجود در عرصه اهداف، مبانی، روش‏ها و دستاوردها؛
 • ارزیابی فلسفی و روشی مطالعات صورت گرفته در حوزه علوم انسانی و اجتماعی؛
 • ارزیابی فلسفی و روشی مطالعات صورت گرفته در حوزه علوم انسانی و اجتماعی اسلامی؛
 • ارزیابی فلسفی و روشی سیاست‌های کلان کشور در عرصه علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.