فصلنامه دانشکاو

DANESH KAV

معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی از کلیه اساتید، دانشجویان، صاحب نظران و پژوهشگران برای ارسال مقالات علمی خود جهت چاپ در فصلنامه علمی تخصصی دانشکاو دعوت به عمل می آورد. این معاونت در صدد کسب مجوز "علمی پژوهشی" در آینده نزدیک برای این نشریه می باشد.

نشریه دانشجویی دانشکاو در حوزه های عمران، معماری، مدیریت مقاله می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات