دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران

Ecology of Iranian Forests

 براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه ۱۳۹۰.۳.۷ که طی نامه شماره ۳.۱۱.۴۲۸۱۱.۹۰  به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ابلاغ شد نام مجله "بوم شناسی جنگلی ایران" مورد تایید قرار گرفت.

حوزه های پذیرش مقالات:

 بوم­ شناسی جنگل، جنگل­ شناسی، جنگل­داری، اندازه ­گیری جنگل، مهندسی جنگل و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت حوزه­ های جنگلی ایران.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات