مجله پیشرفت های حسابداری

Journal of Accounting Advances

مجله پیشرفت های حسابداری یکی از چهار نشریه ای است که با سیاست جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پیوند با تخصصی شدن مجله ها از دل مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز برآمده است. انشاءالله در هر سال دست کم دو شماره به چاپ خواهد رسید. این مجله با توجه به پیشینه ی شایسته ی مجله علوم اجتماعی و انسانی، علمی- پژوهشی است.

هدف از انتشار مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق تر مسایل حسابداری و مالی است. از این رو هرگونه مقاله ای که در یکی از زمینه های حسابداری مدیریت، حسابداری مالی، حسابرسی، بورس اوراق بهادار، حسابداری دولتی ,سبک های شناختی و سایر زمینه های نوین حسابداری ، کارایی سرمایه گذاری، گزارشگری مالی ، کیفیت سود ، مالکیت نهادی ، حاکمیت شرکتی ، بازده سهام ، اقدام تعهدی ، عملکرد مالی ، عدم تقارن اطلاعاتی و... نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد؛ برای بررسی و چاپ احتمالی با توجه به مواردی که در صفحه راهنمای تدوین و ارسال مقاله آمده است، پذیرفته می شود. تازه بودن موضوع، پژوهش و استفاده از طرح های تحقیق و تکنیک های آماری پیشرفته و ارایه موضوع های نوین در پژوهش های کاربردی و تخصصی از اولویت های ویژه این مجله به شمار می رود.

نشریه پیشرفتهای حسابداری با انجمن مالی ایران تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

حوزه های تحت پوشش: حسابداری مدیریت، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری دولتی، بورس اوراق بهادار، گزارشگری مالی، کیفیت سود، حاکمیت شرکتی، زمینه های نوین حسابداری

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات