مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

Geography and Environmental Planning

نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی مقالات پژوهشگران حوزه‌های مختلف علوم جغرافیایی و دیگر علوم مرتبط با محیط و برنامه‌ریزی‌های محیطی را دریافت، بررسی و در صورت برخورداری از اصالت و کیفیت مدنظر نشریه و داوران،  به صورت فصلنامه انتشار می‌دهد.

موضوعات:

۱- ژئومورفولوژی

۲- آب‌وهواشناسی

۳- جغرافیای کشاورزی

۴- مدیریت عرصه‌ها و منابع اکولوژیک و طبیعی

۵- برنامه‌ریزی در محیط‌های شهری

۶- برنامه‌ریزی در محیط‌های روستایی

۷- برنامه‌ریزی گردشگری

۸- جغرافیای پزشکی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات