دوفصلنامه شناخت اجتماعی

Journal of Social Cognition

نشریه "شناخت اجتماعی" طبق نامه شماره ۳۳۳۹۹ مورخ ۹۰/۱۰/۱۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز علمی دریافت نمود و بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ در ارزیابی سال ۱۴۰۰، موفق به کسب رتبه الف شده است. این نشریه دارای Impact Factor ضریب تاثیر ۰.۲۶۸ است.

«شناخت اجتماعی» نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش و انتشار نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مختلف مربوط به اسناد، مقایسه اجتماعی، سبک زبان شناختی، پرخاشگری، همدلی، عاطفه، کلیشه‌سازی، شباهت، هویت اجتماعی، نگرش، تغییر نگرش، تعارض، اضافه بار شناختی، همرنگی، شناخت اجتماعی، خودپنداره، هماهنگی شناختی، تعارض‌های گروهی، ادراک اجتماعی، حافظه، طرحواره‌های اجتماعی، برانگیختگی، کنترل، تصمیم‌گیری و حل مساله، استدلال اجتماعی، استدلال، اثر ناظر یا شخص سوم، پدیده جهان عادل، خویشتن، ارزشیابی شناختی، نقش اجتماعی، پیشداوری، نا هماهنگی شناختی، خود‌آگاهی، نوع دوستی را به‌صورت دوفصلنامه با صاحب امتیازی دانشگاه پیام‌نور منتشر می‌کند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات