فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران

Iranian journal of management sciences

ولین شماره فصلنامه علوم مدیریت ایران در بهار سال ۱۳۸۵ بر اساس مجوز شماره ۱۵۷۵/۱۲۴ مورخ ۲۹ /۴/ ۱۳۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد و در اسفند ماه ۱۳۸۶ بنابر مصوبه شماره ۵۰/۳ مورخ ۱۹ /۱/ ۱۳۸۷ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به دریافت درجه علمی – پژوهشی نایل شد . صاحب امتیاز این نشریه انجمن علوم مدیریت ایران است و مدیر مسئول و سردبیر آن به ترتیب دکتر حسن عابدی جعفری و دکتر ابوالحسن فقیهی می باشند .

هدفها و راهبردهای نشریه علوم مدیریت ایران را در اولین یادداشت سردبیر می خوانید:

سرشت زندگی سازمانی در روزگار ما به گونه ای است که به نظر نمی رسد بتوان سازمانهای اجتماعی و اقتصادی عصر اطلاعات را با آموزه های کهن مدیریت اداره کرد . تحولات پی در پی و بی وقفه ای که متاثر از پیشرفتهای علمی و دستاوردهای جدید فناوری است به پویایی و پیچیدگی محیط سازمانها افزوده است . این وضعیت ایجاب می کند که رهبری و مدیریت سازمانها به دست کسانی سپرده شود که اولا درک صحیحی از شرایط جدید داشته باشند و ثانیا از روشها و شیوه های نوین مدیریت بهره گیرند. بنابراین در جامعه سازمانی کنونی ,مدیریت اثربخش رفتار اداری ,بدون آگاهی از دانش ها و مهارت های بهنگام سازمان و مدیریت شدنی نیست . در این شرایط هر تلاشی که حاوی آموزه های سودمند باشد و بر سطح بینش , دانش و مهارت مدیران و کارکنان سازمان ها بیفزاید , ستودنی است .

انجمن علوم مدیریت ایران که ماموریتش گسترش دانش و تبادل تجارب و دستاوردهای نوین مدیریت است به انتشار فصلنامه علوم مدیریت ایران مبادرت ورزیده است. این فصلنامه با رویکرد پژوهشی بر آن است که مقاله های نظری ،تجربی و تحلیلی را که از کیفیت علمی مناسبی برخوردار باشند منتشر کند . از این رو از دانشگاهیان , پژوهشگران و صاحبنظران دعوت می شود مقاله های پژوهشی خود را که دربرگیرنده نوآوریهای تئوریک و یا تجارب منحصر به فرد و کاربردی در سازمانهای دولتی , صنعتی ,بازرگانی و خدماتی کشور است به دفتر مجله ارسال نمایند. مقالات ارائه شده به فصلنامه توسط سردبیر ,شورای علمی و داوران صاحبنظر داوری می شود و چنانچه با خط مشی پژوهشی مجله سازگار باشد پس از تایید به چاپ خواهد رسید.