دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی

Journal of Business Administration Reseaches

دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی توسط دانشگاه یزد منتشر می شود.

چشم‌انداز: قرار گرفتن در صدر نشریات دو زبانه (فارسی و انگلیسی) پر استناد در حوزه کاوش‌های مدیریت بازرگانی.

ماموریت: ارتقاء قابلیت ها و توسعه مرزهای دانش حوزه کاوش‌های مدیریت بازرگانی به شرح زیر:
تبیین فلسفه و روش شناسی کاوش‌های مدیریت بازرگانی؛
نظریه پردازی، تولید الگو و مدلسازی برای دانش مدیریت بازرگانی با گرایش‌های آن؛
بسترسازی شیوه های کاربردی کردن یافته های کاوش‌های مدیریت بازرگانی؛
فراهم ساختن زمینه های توسعه مطالعات بین رشته ای حوزه کاوش‌های مدیریت بازرگانی؛
مرجع بهره گیری محققان و مسولان برای راهیابی و حل مسائل مدیریت و برنامه ریزی بازرگانی.

اهداف: اهداف دوفصل‌نامه به شرح زیر است:
تبیین رشد و توسعه کاوش‌های مدیریت بازرگانی در حوزه‌ها علمی؛
توسعه نظام‌مند خلاقیت و نوآوری برای گسترش ظرفیت‌های کسب، ایجاد، تولید و خلق، تسهیم و بهره‌گیری از ایده‌ها، نظریه‌ها، الگوها، مدل‌ها، ساختارها، فرایندها، سازوکارها، رفتارها و عملکردهای نوین در علوم مدیریت بازرگانی؛
ارتقای بنیان‌های پایدار برای نشر دانش مدیریت و برنامه‌ریزی بازرگانی در کشور؛
تلاش برای گسترش انگیزه‌ها و اشتیاق محققان جهت نشر دستاوردهای پژوهشی؛
تعالی رشته‌های بازرگانی با تخصص‌های مرتبط.